Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα σας, χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος.
Παρακάτω αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία οχημάτων.
Περιοδικός / αρχικός έλεγχος Ι.Χ. οχημάτων -ΜΟΤΟ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που το όχημα διαθέτει εγκατάσταση υγραεριοκίνησης και δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας, υποχρεούται σε ειδικό έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου.
Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας, εκτός από τα παραπάνω, ο οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει και μία υπεύθυνη δήλωση ελέγχου της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης, από τον εγκαταστάτη μηχανικό. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει ημερομηνία μέχρι και 30 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία ελέγχου.
Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης υγραερίου
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ εφόσον πρόκειται για όχημα υπόχρεο σε περιοδικό έλεγχο
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη μηχανικού που διενήργησε την διασκευή, με ημερομηνία μέχρι και 30 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία ελέγχου.
 • Δήλωση συμμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων του αρμόδιου φορέα από την χώρα κατασκευής καθώς και επίσημη μετάφραση αυτών στα Ελληνικά.
 • Απόδειξη η Τιμολόγιο Εγκατάστασης Υγραερίου
Περιοδικός / αρχικός έλεγχος Δ.Χ -ΤΑΧΙ
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον πρόκειται για όχημα υπόχρεο σε περιοδικό έλεγχο.
 • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΣΑ) που χορηγείται από την Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ).
Έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
 • Την άδεια λειτουργίας της Σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών).
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).
Εκούσιος έλεγχος
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.
Επανέλεγχος
Απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά που ισχύουν για την εκάστοτε κατηγορία ελέγχου .
Ανάροιθμο όχημα
Τον τίτλο κυριότητας του οχήματος. Ως τίτλος κυριότητας για «ανάριθμο» όχημα θεωρείται:
 1. To πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα.
 2. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) προκειμένου για εκποιούμενα από τον Οργανισμό αυτό οχήματα.
Έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής (prospectus) ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από την χώρα την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
Προκειμένου για εκποιούμενα οχήματα από τον ΟΔΔΥ το έγγραφο αυτό δεν επιδεικνύεται επειδή δεν επιδίδεται τέτοιο έγγραφο στο κάτοχο από το ΟΔΔΥ.
Ταυτότητα , δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ικανό για ταυτοποίηση του ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑ το όχημα στο Ι.ΚΤΕΟ.